Meteen naar de inhoud

Het vak bewegingsonderwijs

Doel van het vak

Het vak bewegingsonderwijs heeft als doel de kinderen deel te laten nemen aan een breed scala van beweegactiviteiten, zodat ze een ruim ‘bewegingsrepertoire’ opbouwen. Dat repertoire bevat motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden.

Leerlingen ervaren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen in aansprekende beweegsituaties voor de Nederlandse maatschappij. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. En om spelvormen als tikspelen, doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en stoeispelen. Vanuit dit aanbod zullen kinderen zich ook kunnen oriënteren op de buitenschoolse bewegings- en sportcultuur en de meer seizoengebonden bewegingsactiviteiten.

Verplicht vak

Omdat de meeste bewegings- en sportactiviteiten gezamenlijk worden ondernomen is het belangrijk om te leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Ook is het belangrijk dat er geleerd wordt om elkaar te helpen, te letten op veiligheid, elkaar respecteren en eigen mogelijkheden (v)erkennen.

Het vak bewegingsonderwijs is een verplicht vak binnen het PO, wat iedere week voor alle leerjaren terugkomt. Er zijn wettelijke kerndoelen vastgesteld en er is een bevoegdheidsbepaling voor leerkrachten. Verder moet er een geschikte accommodatie zijn voor de lessen bewegingsonderwijs, hierin moeten alle kerndoelen voor de betreffende onderwijssoort realiseerbaar zijn, dit wordt vaak geregeld door gemeente waar de gymzaal of sporthal zich bevindt. Vanuit het kabinet wordt er in 2023 verplicht, dat alle groepen in het primair onderwijs, 2 x 45 minuten bewegingsonderwijs onder schooltijd moeten krijgen.

De wettelijke kerndoelen zijn 57 en 58.

Kerndoel 57
staat voor:

De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.

Kerndoel 58
staat voor:

De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel te nemen, afspraken te maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden in te schatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.

Meer weten?

Wil je weten hoe we dit aanpakken? Kijk dan op de pagina ‘Wat doen wij’.

+31 (0)6-55391623

Of bel of mail ons als er vragen zijn